Tettere på – lenger fram / Overordnede mål

Overordnede mål

Trippel bunnlinje

I denne strategiperioden forplikter Asplan Viak seg til rapportering på en trippel bunnlinje med tydelige mål for økonomiske resultater, samt miljømessige og samfunnsmessige effekter av driften.

En bærekraftig samfunnsutvikling innebærer at dagens behov dekkes uten at mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov forringes. Kortsiktige og langsiktige hensyn må balanseres og både sosiale, miljømessige og økonomiske elementer må forstås og ivaretas.

Selskapets viktigste bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling ivaretas gjennom oppdragene som utføres. Vår kompetanse og våre tjenester skal primært brukes i oppdrag og for kunder hvor bærekraft er en viktig dimensjon. Gjennom dette bygges det profil, posisjon og kompetanse samtidig som oppdragene har direkte påvirkning på kunder og på samfunnet som helhet.

Finansielle mål

Asplan Viak skal opprettholde ledende markedsposisjoner og oppnå 4–6 % årlig lønnsom vekst i omsetning.

 • Vekst i omsetning gjenspeiler økt aktivitet og økt innflytelse i samfunnet.
 • Vekstambisjonen er basert på organisk vekst og en begynnende omstilling av forretningsmodellene. Vekst ved oppkjøp eller andre eierstrukturer kommer i tillegg.

Asplan Viak skal styrke sine konkurransefortrinn og lønnsomhet og har ambisjon om 5 % margin på slutten av strategiperioden.

 • 3 % resultatforbedring sammenlignet med 2019 oppnås ved økt profesjonalisering i oppdragsledelse, nye prisings- og forretningsmodeller og økt konkurransekraft.
 • I tillegg vil selskapet allokere 4 % av omsetningen til langsiktig, bærekraftig utvikling av selskapet og av samfunnet rundt oss. Investeringen fordeles på 0,5 % spesifikt til miljøtiltak og 3,5 % relatert til utvikling av selskapets langsiktige posisjon og dermed vår totale positive samfunnspåvirkning.

Miljømål

Asplan Viak skal være den foretrukne rådgiver i planlegging og utforming av et bærekraftig samfunn.

 • Asplan Viak skal ta ledende posisjoner relatert til bærekraft i alle markeder hvor selskapet er aktivt og bidra til å operasjonalisere FNs bærekraftmål.
 • Selskapets markedsmål skal til enhver tid gjenspeile denne ambisjonen og målene skal sette retning for alle deler av, og medarbeidere i, selskapet.

Asplan Viak skal være en foregangsbedrift i å ta i bruk klima- og miljøeffektive løsninger i egen drift.

 • Asplan Viak skal være klimanøytral og gjennom miljøstyring redusere klimafotavtrykket pr årsverk i strategiperioden.
 • 0,5 % av omsetningen settes av til et internt bærekraftfond for å få gjennomført klima- og miljøtiltak i egen drift.
 • Kontorenes energiløsninger, størrelse og lokalisering er viktige faktorer for å redusere vårt klimafotavtrykk, direkte og indirekte.

Sosiale mål

Asplan Viak skal være en kompetansebasert, lærende organisasjon som aktivt utvikler og deler ny innsikt.

 • Selskapet skal aktivt utvikle ny innsikt og kompetanse gjennom sammenstilling og analyse av resultater fra oppdrag, utviklingsoppgaver og relasjoner.
 • 3,5 % av omsetningen skal allokeres til utvikling av langsiktige posisjoner, inkludert ny innsikt og nye forretningsmodeller som støtter opp under ambisjonene om at våre oppdrag bidrar til økt samfunnsmessig bærekraft.

Asplan Viak skal være en kunnskapsrik pådriver for bærekraft i samfunnsdebatten.

 • Selskapet skal lede og delta i FoU-prosjekter og partnerskap som former samfunnet i en sosialt bærekraftig retning.
 • Innsikt og kompetanse skal bringes inn i samfunnsdebatten og bidra til å heve kunnskapsnivå og bevissthet gjennom lokalt og nasjonalt engasjement.